Proton Flash Freezer

Outline of proton freezer main features